Wanneer u een behandeling ondergaat bij een zorgorganisatie heeft u rechten. Het DCG verwacht ook wat van u, bijvoorbeeld dat u ons eerlijk en zo goed mogelijk informeert over uw gezondheid. Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Recht op informatie

U heeft recht op informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandeling. Dit houdt in dat uw behandelaren u alle informatie moeten verstrekken die u vraagt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de risico's van de behandeling, uw medicatie en welke behandelmogelijkheden er zijn. Als informatie heel ernstig nadelig voor u is, kan de arts besluiten om u tijdelijk geen informatie te geven. Dit mag alleen in hoge uitzondering en in overleg met een andere arts. U mag altijd uw dossier inzien als u dat wenst. Dat kunt u opvragen via uw behandelaar.

Toestemming en vertegenwoordiging

In de Wet is verder vastgelegd dat u altijd zelf beslist of de voorgestelde behandeling wordt uitgevoerd. We mogen u alleen behandelen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij kleine onderzoeken wordt dat niet altijd expliciet gevraagd, maar bij grotere beslissingen moet u toestemming geven, soms zelfs schriftelijk. Als u zelf niet meer kunt beslissen overlegt de behandelaar met uw naasten. Deze naasten zijn dan uw vertegenwoordiging.

Privacy

Voor uw behandeling verzamelen we persoonlijke en medische gegevens over u. De regels die het DCG hierbij hanteert, zijn opgenomen in het privacyreglement. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. We mogen uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen verstrekken.

Plichten

U heeft naast rechten ook plichten. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven. Verder dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen. De belangrijkste plicht van een hulpverlener is het verlenen van goede en veilige zorg.

Deze pagina delen: