Versie: augustus 2018

Dialyse Centrum Groningen, gevestigd aan Hanzeplein 1 ingang 47, 9713 GZ Groningen (hierna: DCG) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is eveneens geldig voor de nevenvestigingen van DCG gevestigd te Assen, Scheemda en Stadskanaal.

DCG vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt als patiënt, bezoeker en medewerker. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke rechten en plichten van onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Jan de Wit. Telefoon: 06-29126359 E-mail: jdewit@frijlande.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DCG verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

DCG verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens om aan onze zorgverlenende taak te kunnen voldoen. Hieronder is een overzicht gegeven van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

 • Gegevens over uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer;
 • Camerabeelden (beveiliging onder verantwoordelijkheid van UMCG (locatie Groningen), WZA (Assen), OZG (Scheemda) en Treant Zorggroep (Stadskanaal)).

Het kan voorkomen dat personen jonger dan 16 jaar gebruik maken van onze diensten. In dergelijke gevallen zullen wij altijd toestemming vragen van ouders of een voogd. Wij kunnen niet controleren of bezoekers van onze website 16 jaar of ouder zijn. Wij raden ouders en voogden daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zodoende te voorkomen dat gegevens over jongeren onder 16 jaar worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

DCG kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om contact met u te kunnen onderhouden;
 • Om u te kunnen voorlichten over onze diensten;
 • Voor het uitvoeren van met u afgesloten overeenkomsten zoals een behandelingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst;
 • Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, gericht op de verbetering van de individuele zorg;
 • Voor het declareren van zorgkosten bij uw verzekeraar;
 • Uitvoeren van beheersactiviteiten voor controle werkzaamheden;
 • Het voeren van onze financiële administratie ten behoeve van het innen van verschuldigde bedragen inclusief het uitbesteden van het innen van vorderingen door derden;
 • Om u blijvend te informeren over bestaande en nieuwe dienstverlening door DCG;
 • Om te kunnen communiceren met u over vragen;
 • Om te kunnen voldoen aan de uitoefening van uw rechten op grond van wetgeving;
 • Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van DCG, daaronder begrepen de verlening van zorg;
 • Om u te kunnen informeren over onze activiteiten middels (digitale) nieuwsbrieven;
 • Het versturen van afspraakbevestigingen en -herinneringen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, de accountant en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 • Het behandelen van klachten, geschillen en overige uitingen van ontevredenheid;
 • Voor het behandelen en afhandelen van sollicitatieprocedures.
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het EPD en het internetverkeer;
 • Medewerkers tevredenheidsonderzoeken.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DCG of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden

DCG deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het verlenen van onze dienstverlening en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DCG verstrekt uw gegevens alleen aan andere derden als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Wij streven ernaar geen verwerkingen plaats te laten vinden van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

DCG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Bewaartermijn

DCG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen zoals op grond van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

DCG neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen of opmerkingen over de beveiliging heeft, neem dan contact op met onze privacy manager.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website worden meegestuurd en  op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Er zijn 3 soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
 • Analytische cookies: Dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde u dit doet en hoe lang u op de pagina blijft. Daarmee zijn web-statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen;
 • Tracking cookies: Deze cookies worden geplaatst om uw gedrag op verschillende websites op het internet te volgen. Dit geldt ook voor gedrag op social media zoals Facebook en Twitter.

De website van DCG maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Wij gebruiken deze cookies puur voor de  technische functionaliteit.  Dit zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies kunnen te allen tijden gewist worden en u kunt uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe. Deze rechten zijn:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. U heeft hiermee het recht om uw gegevens te ontvangen en mee te nemen naar een andere dienstverlener;
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit houdt in dat u in bepaalde situaties het recht heeft om uw gegevens die wij van u hebben te laten wissen;
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te laten wijzigen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u dit melden bij de privacy manager van DCG. Doe dit bij voorkeur door een mail te sturen naar privacy@dcg.nl. Ook kunt u contact op nemen door te bellen met het algemene telefoonnummer van DCG 050-3619444 en te vragen naar de privacy manager. In principe zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van uw recht, tenzij er sprake is van buitensporigheid of een ongegrond verzoek. Verzoeken zullen normaal gesproken binnen een maand beantwoord worden. Als dit voor ons onvoldoende tijd is om uw verzoek goed te kunnen behandelen, dan hoort u dat van ons binnen een maand. Wij laten u dan weten wanneer het verzoek afgehandeld zal zijn. De maximale termijn is drie maanden.

Om te kunnen controleren of wij persoonsgegevens verstrekken aan de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Wij kunnen u verzoeken dit in persoon op één van onze locaties te doen.

Deze pagina delen: